Integritetspolicy

Integritetspolicy hos Paidin Finans AB

Personlig integritet är viktig för oss på Paidin Finans. Du som egenanställd hos oss måste känna dig säker på att vi hanterar dina uppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Att obehöriga inte kommer åt informationen och att du vet vilken typ av information vi har om dig. Vad ändamålet till att vi samlar in information är och hur länge uppgifterna sparas.

Personuppgiftsansvarig

Paidin Finans AB (Nedan ”Paidin”, ”vi”) org.nr 559044-7016, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom företaget. Paidin bestämmer vad syftet till att behandla uppgifterna är samt på vilket sätt uppgifterna behandlas.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finns i slutet av denna integritetspolicy.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgifter som behandlas av Paidin

Paidin behandlar många typer av personuppgifter och är beroende på vem du är och på vilket sätt du kommit i kontakt med oss.

Egenanställda

Uppgifter som behövs i samband med din egenanställning hos Paidin behandlas av Paidin. Exempel på uppgifter är personnummer, namn, adress, bankkontonummer, kvitton på utlägg, e-postadresser, telefonnummer, arbetsgivarintyg och korrespondens.
Denna behandling är nödvändig för att kunna anställa dig och utföra alla de rättsliga skyldigheter vi har som arbetsgivare, för att kunna fullgöra avtal med den kund du utfört uppdrag hos. Samt för att kunna utföra de rättsliga plikter vi har mot olika myndigheter.

Kunder och leverantörer

Du som kund till Paidin när en egenanställd hos Paidin utfört uppdrag åt dig eller om du är leverantör av tjänster till Paidin räknas som kund/leverantör. Såsom kund/leverantör sparar vi uppgifter om dig såsom e-postadresser, bankgironummer, telefonnummer och korrespondens. Dessa uppgifter sparar vi för att kunna utföra våra rättsliga skyldigheter samt tillvarata våra och vår egenanställdes rättsliga intressen.

Insamling av uppgifter

Paidin samlar in information främst via sin portallösning där du som egenanställd registrerar dig. Vi samlar in den informationen du själv registrerar. Det kan vara tex e-postadress, namn, adress, kontonummer mm. Om du blivit egenanställd hos oss via en avtalskund samlar vi in motsvarande information direkt från kunden. Vartefter din egenanställning fortskrider samlar vi in ytterligare information om slutkund du ska utföra ett uppdrag till och sedan information om vilken typ av uppdrag du ska utföra, när i tiden det utförs. Efter att uppdraget utförts samlar vi in ytterligare information som behövs vid skapande av faktura såsom fakturabelopp och fakturatext. När slutkunden betalat fakturan samlar vi in ytterligare information som behövs för att generera kontrolluppgifter och lönebesked.

Förutom information som du själv förser oss med kan vi i vissa lägen samla in information från tredje part som tex kreditupplysningar och adressuppgifter från offentliga register.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i förordningen

När vi vill behandla personuppgifter måste vi följa dataskyddsförordningen. Det betyder bland annat att vi måste ha stöd genom någon av de rättsliga grunder som vi presenterar närmare här. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig.

Samtycke:

Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

Avtal:

Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Intresseavvägning:

Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse:

Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse:

Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Grundläggande intresse:

Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är medvetslös.

Sammanställning av laglig grund Paidin

Ändamål:

Erbjuda vår tjänst att låta privatpersoner fakturera utan företag.

Typ av personuppgifter

Namn, personnummer, bankkontonummer, e-postadresser, löneuppgifter mm.

Laglig grund:

Avtal och Rättslig förpliktelse.

Ändamål:

Fullgörande av avtal mot kund utifrån det uppdrag som egenanställd utför.

Typ av personuppgifter

Namn, adress, e-postadresser, organisationsnummer, korrespondens mm.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Ändamål

Fullgörande av avtal mot leverantörer till Paidin.

Typ av personuppgifter

Namn, e-postadresser, telefonnummer, korrespondens mm.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Ändamål

Fullgörande av rättsliga förpliktelser mot myndigheter.

Typ av personuppgifter

Namn, e-postadresser, telefonnummer, korrespondens mm.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Ändamål

Hantering av supportärenden.

Typ av personuppgifter

Namn, e-postadresser, telefonnummer, korrespondens, IP nummer mm.

Laglig grund

Avtal och Intresseavvägning.

Ändamål

Information till egenanställda via mail.

Typ av personuppgifter

E-postadresser.

Laglig grund

Intresseavvägning.

Delning av personuppgifter

Vid behov delar vi dina uppgifter med andra juridiska personer.

Exempel på andra juridiska personer:
Statliga myndigheter för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan mm.

Företag eller andra juridiska personer du som egenanställd utfört arbete åt.

Spara uppgifter

Dina uppgifter sparas hos Paidin så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de skyldigheter vi har gentemot kunder, leverantörer och myndigheter.

Säkerhet för personuppgifter

Dina uppgifter hos Paidin kommer behandlas på en lämplig säkerhetsnivå, både tekniskt och organisatoriskt.

Rättigheter som registrerad

Dina rättigheter som registrerad hos Paidin innebär i korthet att du som registrerad ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Nedan följer en lista på de olika områden du som registrerad kan hänvisa till:
• Rätt till information
• Rätt till rättelse
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
• Rätt till begränsning av behandling
• Dataportabilitet
• Rätt att göra invändningar
• Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
• Klagomål
• Skadestånd

För mera information se www.datainspektionen.se.

Ändring av integritetspolicyn

Paidin förbehåller sig rätten att vid behov ändra och uppdatera integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas publicerad på vår hemsida. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du som egenanställd att få information om detta via e-post i god tid innan uppdateringen träder i kraft.

Om cookies

Paidin sparar inga uppgifter i cookies.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Paidin Finans AB
Kivra: 559044-7016
106 31 Stockholm

Organisations nr: 559044 - 7016
Telefonnummer: 08 - 557 698 72
E-postadress: support@paidin.se


© 2015-2021 Paidin Finans AB (org no. 559044-7016). All rights reserved.
Paidin - "Proffs på egenanställning"